Koksnes pirkšana

Priekšroka tiek dota FSC® sertificētai un kontrolētai koksnei.

 

UZSĀKOT KOKSNES PIEGĀDES AS “STORA ENSO LATVIJA” PIEGĀDĀTĀJS AUTOMĀTISKI APLIECINA UN GARANTĒ PIEGĀDĀTO KOKMATERIĀLU ATBILSTĪBU PIEGĀDĀTĀJA PAŠDEKLARĀCIJAI.

UZSĀKOT KOKSNES PIEGĀDES AS “STORA ENSO LATVIJA” PIEGĀDĀTĀJS AUTOMĀTISKI APLIECINA UN GARANTĒ SAVU ATBILSTĪBU PIEGĀDĀTĀJA RĪCĪBAS KODEKSAM.

 

Nesertificētai koksnei pie katras pavadzīmes jābūt pievienotiem sekojošiem dokumentiem:

  1. Ciršanas apliecinājuma kopija
  2. Ciršanas tiesību pirkuma līguma/u kopijas visai koksnes piegādes ķēdei, ja kokmateriālu piegādātājs nav cirsmas īpašnieks
  3. Aizpildīta veidlapa MDI(mežizstrādes darbu izpildes anketa) par koksnes piegādes ķēdi un mežizstrādes darbu izpildi.
  4. Izdrukas no datu bāzes LATbio vai aizpildīta biotopu noteikšanas anketa ar biotopu noteikšanas kritērijiem, kur novērtējumu ir veikusi persona ar apliecinājumu par biotopu identificēšanas apmācību pabeigšanu.

 

UZSĀKOT KOKSNES PIEGĀDES AS “STORA ENSO LATVIJA” PIEGĀDĀTĀJS AUTOMĀTISKI APŅEMAS IEVĒROT UN IZPILDĪT SEKOJOŠAS PRASĪBAS:

 

DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

Pirms piegāžu uzsākšanas, Piegādātājs iesniedz Pircējam aizpildītu formu par mežizstrādes darbu veicējiem pieprasītā formā. Formas aizpildīšana ir obligāts piegāžu uzsākšanas priekšnosacījums. Piegādātājam ir tiesības nesniegt informāciju, ja tam ir sertificēta darba aizsardzības sistēma.
Piegādātājs apliecina, ka mežizstrādes laikā attiecībā uz veicamo darbu tiek ievērotas normatīvajos aktos noteiktās darba aizsardzības prasības, nodrošinot darba procesā iesaistīto nodarbināto drošību un veselību, kā arī tiek izmantoti normatīvajos aktos noteiktie kolektīvie un individuālie aizsardzības līdzekļi.
Ja Piegādātājs piegādā koksni no trešajām personām piederoša meža, kur mežizstrādi ir veikušas ar Piegādātāju nesaistītas trešās personas, Piegādātājam ir jānodrošina, ka visi apakšpiegādātāji piegādes ķēdē līdz meža vienībai ir informēti par drošu darba veikšanu mežizstrādes procesos un izmanto LR normatīvajos aktos noteiktos darba aizsardzības līdzekļus, kā arī mežizstrādē ievēro citas normatīvajos aktos noteiktās darba aizsardzības prasības, kas piemērojamas atbilstoši veicamajam darbam.
Piegādātājs piekrīt, ka Pircējam ir tiesības veikt lauka auditus, lai pārliecinātos par individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošanu un darba aizsardzības prasību ievērošanu mežizstrādes darbos.

 

PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ RETO UN APDRAUDĒTO PUTNU SUGU AIZSARDZĪBU

Piegādātājs apņemas veikt reto un apdraudēto putnu sugu dzīvotņu saudzēšanu veicot mežizstrādi.
Piegādātājam ir pienākums dokumentēt indetificēto reto un apdraudēto putnu sugu dzīvotnes un veikt aizsardzības pasākumu dokumentēšanu.
Piegādātājs apņemas informēt savus apakšpiegādātājus piegādes ķēdē līdz mežam un/vai mežizstrādes darbu veicējus par pienākumu saudzēt reto un apdraudēto putnu sugu dzīvotnes, ja tādas ir konstatētas attiecīgajā teritorijā, kurā notiek mežizstrāde.
Papildus ciršanas apliecinājuma kopijai, Piegādātājs iesniedz Pircējam izdruku no Piegādātājam pieejamas datu bāzes (piem., Latbio, IS OZOLS, Natura 2000 u.c.) par to, ka piegādātie kokmateriāli nenāk no teritorijām, kurās ir identificētas retās un apdraudētās putnu sugas.
Prasība ir attiecināma uz Piegādātājiem, kuri veic piegādes no Latvijas, kā arī teritorijām, kurās ir noteikts “augsts risks” centralizētajā nacionālā riska novērtējumā (CNRA) 3.3. indikatorā (Lietuva, Igaunija).

 

PRASĪBAS DABISKO MEŽA BIOTOPU (īpaši aizsargājamie biotopi un ES nozīmes biotopi) IDENTIFICĒŠANAI UN AIZSARDZĪBAI.

Pirms piegāžu uzsākšanas, Piegādātājam jāpārliecinās vai koksnes ieguve nav veikta zināmajās (konstatētajās) reto un aizsargājamo sugu dzīvotnēs, ES nozīmes aizsargājamos biotopos, citos īpaši aizsargājamos meža biotopos atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Ja koksnes ieguve veikta šajās vietās, nepieciešams attiecīgo sugu vai biotopu eksperta atzinums.
Piegādātājs apņemas veikt īpaši aizsargājamo biotopu un ES nozīmes biotopu identificēšanu un aizsardzību veicot mežizstrādi.
Papildus ciršanas apliecinājuma kopijai, Piegādātājs iesniedz Pircējam vienu no sekojošiem dokumentiem: izdruku no Piegādātājam pieejamas datu bāzes (piem., Latbio, IS OZOLS, Natura 2000 u.c.), eksperta atzinumu, anketēšanas rezultātus ar biotopu noteikšanas kritērijiem, kur novērtējumu veic persona ar apliecinājumu par biotopu identificēšanas apmācību pabeigšanu vai atbildīgās valsts institūcijas vēstuli, kurā ietverta informācija par to, ka attiecīgajā zemes vienībā ir veikta biotopu kartēšana, kas apliecina to, ka piegādātie kokmateriāli nenāk no teritorijām, kurās ir identificēti īpaši aizsargājamie biotopi un ES nozīmes biotopi.
Ja koksnes pieņemšanas procesā tiek konstatēts, ka koksne nāk no reģioniem, kuros ir konstatēti īpaši aizsargājamie biotopi un ES nozīmes biotopi, Pircējs pieprasa Piegādātājam papildus pierādījumus par koksnes izcelsmi (piemēram, ekspertu atzinumu, valsts institūciju datus utml.).
Prasība ir attiecināma uz Piegādātājiem, kuri veic piegādes no Latvijas, kā arī teritorijām, kurās ir noteikts “augsts risks” centralizētajā nacionālā riska novērtējumā (CNRA) 3.3. indikatorā (Lietuva, Igaunija).

 

PRASĪBAS KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA IDENTIFICĒŠANAI UN AIZSARDZĪBAI.

Piegādātājs apņemas nepiegādāt no meža zemēm Pircējam tādu lapu koku sugas kā parastais ozols (Quercus robur), parastais osis (Fraxinus excelsior), parastā goba (Ulmus glabra), parastā vīksna (Ulmus laevis), liepa (Tilia spp.) ar diametru virs 70 cm vai 50 cm ārpus meža zemēm.

 

Koksne, kura tiek uzglabāta koklaukumā un kuru paredzēts piegādāt Pircējam, Piegādātāja koklaukumā netiks sajaukta ar koksni, kura neatbilst zemāk minētajām prasībām.
Šie nosacījums neattiecas uz FSC® sertificētajiem piegādātājiem.

 

Zāģbaļķu pirkšana
Launkalnes zāģētavā mēs pērkam egles un priedes zāģbaļķus. Slēdzam sadarbības līgumus ar stabiliem un uzticamiem piegādātājiem.

 

Papīrmalkas un celulozes šķeldas pirkšana ostā
Papīrmalka un šķelda tiek pirkta Skultes ostā. Uzmērīšana un pavaddokumentu noformēšana notiek reizē ar kokmateriālu kravas piegādi.

 

Mēs pērkam

  • Papīrmalkas sagatavošanas uz kvalitātes prasības
  • Zāģbaļķu sagatavošanas un kvalitātes prasības
    Zāģbaļķu uzmērīšanā tiek izmantota sortimentu individuālā uzmērīšanas metode ar elektronisko šķirošanas līniju Opmes 604 (3D), saskaņā ar LVS 82:2003 standartu. Zāģbaļķu kvalitātes noteikšanu veic akreditēta neatkarīga organizācija SIA VMF Latvia. A/S Stora Enso Latvija zāģbaļķu kvalitātes prasību noteikšanai izmanto “Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības”, kas izstrādātas 2013.gadā LVM projekta „Sortimentu kvalitātes prasību aktualizēšana kopā ar klientiem” ietvaros. Zāģbaļķu kvalitātes prasības uzskatāmi aprakstītas šī dokumenta 29lpp. ar atsaucēm uz uzskatāmiem attēliem.