Tiesiskais regulējums

Meža īpašnieku tiesības un pienākumus nosaka Latvijas valsts meža likumdošana. Meža likums nosaka meža ekonomiski, ekoloģiski un sociāli ilgtspējīgu apsaimniekošanu un izmantošanu, visiem meža īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem nodrošinot vienādas tiesības, īpašuma tiesību neaizskaramību un saimnieciskās darbības patstāvību un nosakot vienādus pienākumus. Pamatojoties uz Meža likumu tiek izdoti saistošie Ministru kabineta noteikumi, kas regulē meža apsaimniekošanu un izmantošanu.